اللهم عجل لولیک الفرج

 

تسبیح به دست رو به جاده

چشمانش خمار

دانهی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

لباس سفید بر تن

نماز اول وقت ظاهری ظاهراً اسلامی

دانه ی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

زخم زبان

 دل شکسته

اشکهای روان بنده ای و "آه" عرش لرزاننده

دانه ی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

چشمانی بی حیا

دلی مصداق « فی قلوبهم مرضٌ»

دانه ی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

جیبهایش پر از آتش

سفره ای پر از نان حرام

فرزندانی ناخلف

دانه ی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

دانه ی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

دانه ی تسبیح افتاد

اللهم عجل لولیک الفرج...

هر جمعه مجلس دعا بر پا

اشکها روان چشمها به جاده

زمزمه ی حسینیه :

کجاست آن زنده کننده ی نشانه های دین واهلش؟

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید