گرگها خوب  بدانند در این ایل غریب

گر پدر رفت ، تفنگ پدری ، هست هنوز

گرچه نیکان همگی بارسفر بر بسته اند

شیر مردی چو علی خامنه ای هست هنوز

گر امام شهدا نیست  کنون در برمان

خلف صالح و مظلوم علی هست هنوز

/ 1 نظر / 8 بازدید