غرغرو!

یادت باشد

آمدیم و یکدفعه فراموش کردی نفس بکشی

نباید کسی بگوید  آدم خوبی بود؟!

/ 1 نظر / 12 بازدید
سفیرسحر

شاید این خصلت بدیست اکثرا از گذشته حرف میزنند !!!........ اما اگر در از حال آینده هم باشد تا نگذرد کسی نمی تواند بگوید چگونه بوده ...جز ذات الهی.... فعل گذشته نشانه تمام شدن و رفتن نیست !!.... نشانه این است که به یاد داشته باشیم در گذریم همان طور دیگر زمان گذشته پس بگوش باشیم ویادمان نرود که وقت تنگ است و اعمال بسیار و یادمان باشد اگر نفسی میکشیم در ست و خوب و با عشق بکشیم وگر نه نفس خالی را دیگر ان هم میکشند..!